โรงเรียนชุมแพศึกษา
เตรียมการโหลดข้อมูล
โหลด...
เลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)


พบปัญหาติดต่อ
        081-3808670 (นายเสกสรรค์ จันสนิท หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนวัดผล)
        087-2287486 (นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา หัวหน้างานรับนักเรียน)

เช้า 08.30 น. - 12.00 น.
บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.